Про асоціацію


Зареєстровано 

Управлінням міністерства юстиції України

в Харківській області

 

реєстраційний №      410       

від « 26 «   червня  1997 року

 

Заступник начальника Управління

Міністерства юстиції в Харківській області

 

                      З.О. Одаренко   

Затверджено 

Загальними зборами Асоціації

приватних нотаріусів

Харківської області

Протокол №1

від 21 квітня 1997 року

 

Голова зборів

 

 

 

 

Затверджено

 

Зміни та доповнення

Загальними зборами Асоціації

приватних нотаріусів

Харківської області

Протокол № 3 від 16 листопада 2013 року

 

СТАТУТ

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

«АСОЦІАЦІЯ НОТАРІУСІВ МІСТА ХАРКОВА

 

ТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ«

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

м. Харків, 2014 рік


Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації громадської організації “Асоціації нотаріусів міста Харкова та  Харківської області”, що створена на підставі рішення  (Протокол № 1), податковий номер юридичної особи 24275948. Громадська організація “Асоціація нотаріусів міста Харкова та Харківської області зареєстрована Управлінням Міністерства юстиції України в Харківській області, реєстраційний № 410 від 26 червня 1997 року.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Цілі і завдання Асоціації нотаріусів міста Харкова

та  Харківської області

1.1.              Громадська організація “Асоціація нотаріусів міста Харкова та Харківської області”, надалі — «Асоціація» або «Асоціація нотаріусів», є добровільною неприбутковою громадською організацією нотаріусів, що діє на засадах гласності, самоврядування і у відповідності до Конституції України, чинного законодавства, а також цього Статуту.

1.2.              Основна мета Асоціації:

об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для задоволення та захисту їх законних соціальних та інших спільних інтересів, сприяння підвищенню їх соціального рівня та вдосконаленню правової допомоги, що надається нотаріусами громадянам, підприємствам та організаціям.

1.3.                                                                                          Основними завданнями Асоціації є:

-         підвищення ролі нотаріусів в умовах формування в Україні ринкових відносин,

-         підвищення престижу професії нотаріуса,

-         створення умов для активної діяльності членів Асоціації нотаріусів на основі єдності їх професійних інтересів;

-         сприяння вдосконаленню діяльності нотаріусів по правовому обслуговуванню громадян, підприємств та організацій;

-         забезпечення захисту законних соціальних інтересів членів асоціації, реалізації їх прав;

-    сприяння розвитку міжнародних зв’язків з метою зміцнення наукових та професійних контактів членів Асоціації нотаріусів, обміну досвідом, співробітництва з міжнародними організаціями нотаріату;

1.3. Найменування Асоціації:

Повне найменування:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  “АСОЦІАЦІЯ НОТАРІУСІВ МІСТА ХАРКОВА ТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

Скорочене найменування: українською мовою – АНХ та ХО.

2. Юридичний статус Асоціації

 

2.1.  Асоціація є юридичною особою з дня її державної реєстрації.

2.2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Асоціації.

2.3. Асоціація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

2.4.  Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

2.5. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, члени асоціації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

2.6. Асоціація створюється на невизначений термін.

2.7. Для здійснення своїх цілей Асоціація нотаріусів у встановленому порядку:

-         подає до республіканських або місцевих органів влади і управління пропозиції по вдосконаленню діяльності нотаріату;

-         сприяє науковій розробці питань вдосконалення нотаріальної діяльності , впровадженню ефективних форм обслуговування;

-         самостійно або спільно з державними органами і громадськими організаціями проводить загальні збори, семінари та інші заходи, сприяє підвищенню кваліфікації нотаріусів, забезпеченню їх відповідною літературою по всіх напрямках діяльності;

-         організує професійні та наукові контакти членів Асоціації нотаріусів з нотаріусами зарубіжних країн, укладає відповідні угоди, здійснює обмін делегаціями нотаріусів.

 

3. Членство в Асоціації. Права та обов’язки членів Асоціації.

3.1.     Асоціація створюється на принципах індивідуального членства.

        3.2. Члену Асоціації видається членський квиток.

3.3. Члени Асоціації рівноправні. Член Асоціації має право:

- брати участь в роботі Асоціації та управлінні її справами;

- обирати та бути обраним до органів управління і контролю Асоціації усіх ланок;

- вносити на розгляд Асоціації пропозиції з питань її діяльності;

- одержувати інформацію, що є в розпорядженні будь-якого органу Асоціації;

 

- брати участь в роботі будь-якого органу Асоціації з правом дорадчого голосу;

- користуватися допомогою Асоціації в захисті своїх соціальних прав;

- користування всіма видами консультативної, правової та методичної допомоги;

- брати участь в обговоренні будь-якого питання, що стосується його прав та обов’язків, подавати скарги і заперечення відповідним органам Асоціації.

Членство Асоціації набувається з дня прийняття рішення Правлінням Асоціації про прийняття у члени Асоціації.

3.4. Член Асоціації зобов’язаний:

- дотримуватися Статуту Асоціації;

- виконувати рішення Загальних зборів , виборних органів управління і контролю;

- виконувати свої обов’язки перед Асоціацією , пов’язані з участю в її діяльності.

3.5.Членство в Асоціації припиняється у випадках:

- виходу із Асоціації за власним бажанням;

- виключення із Асоціації.

3.6.Виключення з Асоціації проводиться у випадках:

- порушення Статуту Асоціації;

- засудження члена Асоціації за вчинення злочину після набрання вироком законної сили , а також вчинення іншого проступку, несумісного зі званням члена Асоціації;

- систематичного ухилення від участі в роботі Асоціації;

- несплати членських внесків без поважних причин на протязі понад 6 місяців.

У разі неодноразового порушення Статуту, члена Асоціації може бути виключено рішенням Правління, з подальшим затвердженням на Загальних зборах.

Припиняється членство у Асоціації з дня прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації.

4. Управління Асоціацією.

4.1.     Центральними органами Асоціації є:

- Загальні збори членів Асоціації;

- Правління Асоціації;

- Ревізійна комісія;

- Комісія з питань професійної етики .

4.2.Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори членів Асоціації, які скликаються не рідше одного разу на рік і правомочні вирішувати будь-які питання її діяльності.

Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням Асоціації з власної ініціативи , або на вимогу не менше 1/5 членів Асоціації.

        4.3.Загальні збори Асоціації:

- затверджують Статут Асоціації, вносить до нього зміни та доповнення;

- встановлюють кількісний склад і обирають Правління Асоціації, Ревізійну комісію та Комісію з питань професійної етики та приймає рішення щодо змін складу цих органів;

- ухвалюють рішення з найважливіших поточних і перспективних питань діяльності Асоціації;

- заслуховують звіти Правління Асоціації, Ревізійної комісії і Комісії з питань професійної етики, приймають по них постанови;

- вирішують питання реорганізації та припинення діяльності Асоціації.

4.4. Рішення Загальних зборів з питань обрання центральних органів Асоціації приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні не менш 1/2 членів Асоціації.

4.5.Очолює Асоціацію нотаріусів міста Харкова та  Харківської області Президент.

4.6. Керівним органом Асоціації є Правління, яке обирається у складі семи осіб, термін повноважень  -  п’ять років та:

- виконує функції Асоціації, за винятком тих, які віднесені до компетентних органів;

- визначає шляхи реалізації рішень Загальних зборів Асоціації;

- обирає із свого складу Президента, Віце- Президента;

- утворює постійні комісії, секції та інші групи з числа членів Правління та членів Асоціації; здійснює управління майном Асоціації в межах, затверджених Загальними зборами; затверджує щорічний бюджет, плани основних заходів та забезпечує їх виконання; встановлює розміри вступного та кожномісячних внесків;

- приймає рішення, обов’язкові для виконання членами Асоціації, або рішення, що мають рекомендаційний характер;

- представляє Асоціацію у зносинах з державними, громадськими, міжнародними та іншими організаціями;

- готує матеріали для розгляду на загальних зборах членів Асоціації ; приймає рішення про заохочення членів Асоціації;

- затверджує символіку Асоціації;

- вирішує питання про вступ Асоціації до інших громадських та міжнародних організацій як колективного члена та вихід з них з наступним затвердженням рішень Загальними зборами членів Асоціації;

- обирають з членів Ревізійної комісії та Комісії з питань професійної етики Голів комісій;

- вирішує інші питання , що випливають з цього Статуту.

4.7.Засідання Правління Асоціації нотаріусів проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на півроку. Правління правомочне вирішувати питання, якщо на засіданні присутні понад половини його складу, в тому числі Президент Асоціації. Рішення Правління приймаються більшістю голосів і вносяться до протоколу. Голосування може проводитися у електронній формі (електронною поштою). У такому разі протоколи надсилаються за електронними адресами, вказаними членами Асоціації в якості контактних.

4.8.Президент Асоціації і Віце-Президент можуть одноособово приймати рішення з поточних питань діяльності Асоціації. Коло цих питань встановлюється рішенням Правління Асоціації та цим Статутом

4.9.Президент Асоціації обирається Правлінням Асоціації строком на 5 років.

Президент Асоціації очолює Правління Асоціації.

Президент Асоціації, а в разі його відсутності, Віце-Президент :

- координує та направляє роботу Асоціації в перервах між засіданнями Правління;

- скликає чергове засідання Правління;

- під час роботи загальних зборів і Правління виконує функції їх Голови; — представляє Асоціацією у відносинах з будь-якими організаціями, установами, посадовими особами та громадянами;

- має право першого підпису на фінансово-господарських документах;

- приймає на роботу бухгалтера та інших робітників .

4.10.Ревізійна комісія Асоціації:

- обирає з свого складу заступника голови та секретаря;

- контролює виконання Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів членів Асоціації , а також планів основних заходів Асоціації;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації, перевіряє правильність виконання бюджету Асоціації приватних нотаріусів;

- контролює своєчасність і правильність проходження документів і розгляду пропозицій, заяв і скарг, що надходять в органи Асоціації.

Термін повноважень членів Ревізійної комісії п’ять років.

4.11.Комісія з питань професійної етики Асоціації:

- дає консультації та рекомендації, а також готує методичні розробки з питань професійної етики нотаріусів;

- розглядає заяви та скарги членів Асоціації, повідомляючи, у разі необхідності, про свої рішення або пропозиції керівників відповідних організацій та установ;

- за заявами заінтересованих членів Асоціації організує перевірку опублікованих у пресі або повідомлених по радіо та телебаченню фактів, що ганьблять честь і гідність нотаріусів, готує інформацію про результати такого розгляду і направляє її відповідним засобам масової інформації.

Термін повноважень членів Комісії з питань професійної етики п’ять років.

4.12.    Засідання Ревізійної комісії та комісії з питань професійної етики скликаються в разі потреби.

4.13. Президент, голова ревізійної комісії та голова Комісії з питань професійної етики звітують перед членами Асоціації один раз на два роки.

4.14.    Скарги на дії Президента, Віце – Президента, голову ревізійної комісії та голову Комісії з питань професійної етики розглядаються Загальними зборами членів Асоціації.

4.15. Рішення, дії або бездіяльність керівних органів Асоціації оскаржуються у судовому порядку.

5. Правове положення Асоціації . Фінанси і майно Асоціації.

         5.1. Асоціація є юридичною особою і має рахунки в банках, в тому числі і валютний, самостійний баланс, печатку та штампи встановленого зразка зі своїм найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням і реєструються у встановленому порядку.

Джерелами утворення коштів Асоціації є: вступні і членські внески та добровільні пожертвування членів Асоціації; добровільні пожертвування юридичних осіб та окремих громадян; інші надходження, що не суперечать законодавству України.

5.2. Для забезпечення своєї діяльності Асоціація може мати у власності та орендувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше майно, придбане за рахунок власних коштів, чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.3. Асоціація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Асоціація подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

5.4. Від імені Асоціації Президент та Віце-Президент:

- санкціонують фінансові операції Асоціації;

- відкривають і закривають рахунки в кредитних установах;

-укладають договори і встановлюють порядок оформлення договорів і зобов’язань Асоціації ;

6. Припинення діяльності Асоціації.

6.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється:

1) за рішенням Асоціації, прийнятим вищим органом управління Асоціації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.

6.2. Припинення діяльності Асоціації зі статусом юридичної особи має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з урахуванням особливостей, передбаченим законом.

6.3. Якщо вартості майна Асоціації зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Асоціації відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

6.4. Добровільне припинення діяльності Асоціації:

Асоціації має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). Припинення Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за нього проголосували не менше 3/4 присутніх.

6.5. Рішення про саморозпуск Асоціації приймається у порядку, встановленому статутом цього об’єднання. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск Асоціації, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його ліквідації відповідно до статуту.

6.6. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про рішення Асоціації про саморозпуск розпочинається припинення Асоціації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

6.7. Реорганізація Асоціації

Реорганізація Асоціації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Асоціації, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

6.8. Про прийняті рішення щодо реорганізації Асоціації шляхом приєднання реорганізоване громадське об’єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за нього проголосували не менше 3/4 присутніх.

Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за нього проголосували не менше 3/4 присутніх , або на підставі рішення суду.

Активи Асоціації повинні бути передані одній або кільком неприбутковим  організаціям  відповідного  виду  або  зараховані  до  доходу

 

бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 7. Порядок внесення змін до статуту.

7.1. Зміни до статуту вносяться на підставі прийнятого рішення Загальними зборами членів Асоціації та набирають чинності з урахуванням вимог чинного законодавства України.