Про НПУ


Метою  професійного самоврядування нотаріусів є об’єднання на професійній  основі  зусиль нотаріусів для виконання покладених на них   Законом  України «Про нотаріат» обов’язків   і   забезпечення   їхніх  прав, представництво   професійних   інтересів  нотаріусів  у  державних органах,  органах  місцевого  самоврядування,  на підприємствах, в установах   та   організаціях,  захист  професійних  інтересів  та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів  та  надання  їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних  і  юридичних  осіб  при  заподіянні  їм  шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.

Професійне   самоврядування   нотаріусів  здійснюється  через Нотаріальну  палату  України  та  її  органи.  Нотаріальна  палата України  є  організацією, яка здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату.

Нотаріальна  палата України є неприбутковою юридичною особою, має   свою   печатку.   Діяльність   Нотаріальної  палати  України здійснюється   відповідно   до   законодавства   та   її  статуту.

Повноваження  Нотаріальної палати України визначаються Законом України «Про нотаріат» та її статутом.

До   повноважень   Нотаріальної   палати   України  належать:

представлення   інтересів   нотаріальних  палат  та  нотаріусів  у державних  та  інших установах; забезпечення захисту соціальних та професійних   прав   нотаріусів;  участь  у  проведенні  експертиз законопроектів  з  питань,  пов’язаних  з нотаріальною діяльністю;

забезпечення   підвищення   кваліфікації   нотаріусів   та   їхніх помічників; контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної етики та інші повноваження.

Професійне  самоврядування  нотаріусів  функціонує на засадах законності,      гласності,     незалежності,     демократичності, колегіальності,  виборності, обов’язковості членства нотаріусів та виконання  рішень  органів  професійного самоврядування, прийнятих відповідно  до  їх  компетенції,  забезпечення  рівних можливостей доступу нотаріусів до участі в професійному самоврядуванні.

Членами  Нотаріальної  палати  України можуть бути особи, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Розмір   членських   внесків   та   інших   платежів   членів Нотаріальної  палати України, необхідних для виконання її функцій, визначає з’їзд нотаріусів.

Нотаріальна    палата   України   реєструється   в   порядку, ьвизначеному  Законом  України  «Про  державну реєстрацію юридичних осіб  та  фізичних  осіб  -  підприємців»  з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про нотаріат».

Положення 1 ст. Положення 2ст. Положення 3ст. Положення 4ст. Положення 5ст. Положення 6ст.